Myoshoji

MyoshojiMyoshoji

Location

Myoshoji

日本、東京都 妙正寺