Kyu-Iwasaki-tei Gardens

Kyu-Iwasaki-tei GardensKyu-Iwasaki-tei Gardens (taken in April 2012)

Location

1-3-45 Ike-no-hata, Taito-ku, Tokyo